Search form

Kulonga 28

Zyakusama zyabupaizi

1-Lino leta munyoko Aroni abana bakwe, ubagwisye akati kabana ba-Israyeli, kuti bandicitile milimo yabupaizi: Aroni, a-Nadabu a-Abihu a-Eleazara a-Itamara, mbebana bakwe. 2-Lino ucitile munyoko Aroni zyakusama zisalala zyabulemu akweebeka. 3-Ambila bantu boonse bacenjede, mbendakazuzya muuya wabusongo, kuti batunge zyakusama zya-Aroni akumusalazya, andicitile milimo yabupaizi. 4Zyakusama nzibeelede kutunga nzeezi: cakusama cakaango, efodi, cikobela, cibaki camanyengwe-manyengwe, citambala, alukumba. Bacitile munyoko Aroni abana bakwe zyakusama zisalala, kuti bandimanine milimo yabupaizi.

5Batambule ingolida, amasani aanyanzabili, amasani aakamwemvwe, amasani aasalala pyu, amasani aalukidwe kabotu. 6-Lino efodi, bacipange angolida amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu cabusongo. 7Cibe antambo zyobile zyamakuko kumpela zyaco zyakuciswanizya. 8Alwalo lutambo lweebeka lwakucaanzya lupangwe mbubonya, angolida amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu 9Lino bweza mabwe obile aa-onukusi, akulemba alingawo mazina aabana ba-Israyeli. 10Mazina aali musanu alimwi alembwe abbwe lyomwe, amazina amwi aali musanu alimwi abbwe lyabili, mbubonya mbuli kuzyalwa kwabo. 11Mbuli mufuzi mbwalemba anwenwe, mbubonya obo uleelede kulemba mazina aabana ba-Israyeli amabwe ayo obile, alimwi cakuzinguluka bika tuwayile twangolida. 12-Lino uleelede kubika mabwe ayo obile antambo zyamakuko zyaefodi, abe mabwe aakwiibalusya aabana ba-Israyeli. Aroni ulatola mazina aabo kubusyu bwa-Jehova amakuko aakwe obile kube ciibalusyo. 13Alimwi ucite tuwayile twangolida, 14anketani zyobile zyangolida iisalala, zyoosedwe mbuli tukole, lino otu tukole twanketani twaangwe atuwayile.

15-Alimwi ucite cibaki cakaango cakulubeta. Cicitwe cabucenjezu mbubonya mbuli efodi; cicitwe angolida amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. 16Cibe azyooko zyone zyeelene; bulamfu bwaco bube cisela cakakokola abwaamba bwaco bube cisela cakakokola. 17-Mukati mubikwe milongo yone yamabwe. Mumulongo mutaanzi mube ibbwe lisalala-pyu abbwe lyatopazi abbwe lyasmaragido. 18Mumulongo wabili mube ibbwe lyanofeki abbwe lya-Safiro abbwe lyajaspi. 19Mumulongo watatu mube ibbwe lyaliguri abbwe lyaagate abbwe lyaamutusto. 20Mumulongo wane mube ibbwe lyaberulo abbwe lyaonukusi abbwe lyakrusalito. Oonse abikwe mutuwayile twangolida. 21-Mabwe abe ikumi aabili amazina aawo mbuli mazina aabana ba-Israyeli. Alembwe mbuli inwenwe mbwiilembwa; limwi alimwi libe azina lyamusyobo walyo akati kamisyobo iili ikumi aibili. 22Acalo cisani cakaango ucicitile inketani zyangolida iisalala zyoosedwe mbuli tukole. 23Alimwi ucitile cisani cakaango incoko zyobile zyangolida. Ezi incoko zyobile zibikwe azyooko zyobile zyacisani cakaango. 24Alimwi usome tukole tobile twangolida muncoko zyobile zyakuzyooko zyacisani cakaango; 25lino impela zyatukole tobile ziswanizigwe atuwayile tobile, aboobo cilaangwa kunembo kumaanza obile aaefodi. 26Alimwi ucite ncoko zyobile zyangolida, ziangwe mumpimpito zyobile zyacisani cakaango, kulubazu lwaco lubambene aefodi mukati. 27Alimwi ucite ncoko zyobile zyangolida, uzibike antambo zyamakuko zyaefodi, kumeso, ansi, nkociswaninana alukumba lwaefodi loosedwe camaanu, 28Lino cisani cakaango baleelede kucaanzya incoko zyaco kuncoko zyaefodi alukole lwakamwemvwe, kuti cibe atala lyalukumba lwaefodi, cisani cakaango citaangununwi kuli efodi. 29-Aboobo Aroni ulatola mazina aabana ba-Israyeli acisani cakaango calubeta amoyo wakwe naanjila mubusena busalala, kuti kube ciibalusyo can lyoonse kubusyu bwa-Jehova. 30-Aalo acisani cakaango calubeta mpoelede kubika zisonzyo zya-Urimu a-Tumimu, zibe amoyo wa-Aroni naanjila kubusyu bwa-Jehova, aboobo Aroni ulatola lyoonse imbeta zyabana ba-Israyeli amoyo wakwe kubusyu bwa-Jehova.

31-Acalo cikobela caefodi ukacicitye masani aakamwemvwe coonse, 32Cibe acipulo camutwe mukati kaco. Cigomenwe koonse koonse kuti citazambuluki. 33Amoombe waco utungwe micelo yapomegranite amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu. Itungwe koonse koonse kumoombe waco, alimwi akati kayo kubikwe milangu yangolida. 34Kube mulangu wangolida amucelo wapomegranite, mulangu wangolida amucelo wapomegranite, koonse koonse kumoombe wacikobela. 35Aroni acisame ciindi cakupaizya. Kulila kwaco kumvwigwe naanjila mubusena busalala kubusyu bwa-Jehova, anazwa kuti atafwi,

36-Alimwi ucite impande yangolida iisalala, ulembe alinjiyo mbuli inwenwe mbwiilembwa, kuti, Kusalalisya kuli-Jehova. 37Lino uleelede kwiiwanga alukole lwakamwemvwe acitambala; ibe kunkumu atala acitambala. 38-Libe ankumu ya-Aroni, lino Aroni ulatola milandu yazintu zisalala bana baIsrayeli nzibayoosalazya zibe zipo zisalala, Libe ankumu yakwe lyoonse, kuti zitambulike kuli-Jehova.

39Alimwi utunge cikobela camanyengwe-manyengwe, amasani aatuba, acitambala camasani aatuba, akupanga lukumba lunyekawidwe.

40-Abalo bana ba-Aroni ubacitile zikobela ankumba ansulumani, kuti babote akweebeka. 41-Usamike Aroni munyoko abana bakwe, ubananike, ubasalazye, ubabike kuti bandicitile milimo yabupaizi. 42-Ubacitile tubbudula twamasani aatuba twakusamika zinswe zyabo kuzwa kuzikungu kusikila kuzibelo. 43-Aroni abana bakwe bazisame ciindi cakunjila mutente lyakubunganina akuciindi cakuswena kucipaililo kuzoocita milimo yazintu zisalala kuti batalipi mulandu akufwa. Uyoomubeda mulao, walo abana bakwe lyoonse.