Search form

Kulonga 28:1

Zyakusama zyabupaizi

1Lino leta munyoko Aroni abana bakwe, ubagwisye akati kabana ba-Israyeli, kuti bandicitile milimo yabupaizi: Aroni, a-Nadabu a-Abihu a-Eleazara a-Itamara, mbebana bakwe.