Search form

Kulonga 28:11

11Mbuli mufuzi mbwalemba anwenwe, mbubonya obo uleelede kulemba mazina aabana ba-Israyeli amabwe ayo obile, alimwi cakuzinguluka bika tuwayile twangolida.