Search form

Kulonga 28:12

12Lino uleelede kubika mabwe ayo obile antambo zyamakuko zyaefodi, abe mabwe aakwiibalusya aabana ba-Israyeli. Aroni ulatola mazina aabo kubusyu bwa-Jehova amakuko aakwe obile kube ciibalusyo.