Search form

Kulonga 28:23

23Alimwi ucitile cisani cakaango incoko zyobile zyangolida. Ezi incoko zyobile zibikwe azyooko zyobile zyacisani cakaango.