Search form

Kulonga 28:25

25lino impela zyatukole tobile ziswanizigwe atuwayile tobile, aboobo cilaangwa kunembo kumaanza obile aaefodi.