Search form

Kulonga 28:26

26Alimwi ucite ncoko zyobile zyangolida, ziangwe mumpimpito zyobile zyacisani cakaango, kulubazu lwaco lubambene aefodi mukati.