Search form

Kulonga 28:3

3Ambila bantu boonse bacenjede, mbendakazuzya muuya wabusongo, kuti batunge zyakusama zya-Aroni akumusalazya, andicitile milimo yabupaizi.