Search form

Kulonga 28:4

4Zyakusama nzibeelede kutunga nzeezi: cakusama cakaango, efodi, cikobela, cibaki camanyengwe-manyengwe, citambala, alukumba. Bacitile munyoko Aroni abana bakwe zyakusama zisalala, kuti bandimanine milimo yabupaizi.