Search form

Kulonga 29:33

33Bayoolya zintu ezyo izyakabelesegwa kukumanya milandu yabo akukubabika mumilimo akubasalazya. Mweenzu teelede kuzilya pe, nkaambo zilasalala.