Search form

Kulonga 29:35

35Mbuboobo mboelede kucitila Aroni abana bakwe, Cita zyoonse nzendakulailila, Milimo yakubasalazya ilatola mazuba aali musanu aabili.