Search form

Kulonga 29:36

36Buzuba bumwi abumwi uleelede kupaizya musune wakumanya milandu, Acalo cipaililo, uleelede kucipaizizya cipaizyo cakumanya zibi zyaco, akucinanika, kuti ucisalazye.