Search form

Kulonga 29:37

37Mazuba aali musanu aabili amupaizizye cipaililo akucisalazya, aboobo cipaililo cilasalalisya loko. Kufumbwa cintu ciguma cipaililo cilasalala.