Search form

Kulonga 29:42

42Mbuboobo mbokweelede kupaizigwa lyoonse, mumazyalani aanu oonse, kumulyango watente lyambunganino kubusyu bwa-Jehova. Nkukonya oko nkonjoomuswanina, akwaambaula ayebo.