Search form

Kulonga 29:46

46nkabela bayooziba kuti ndime Jehova Leza wabo iwakabagwisya munyika ya-Egepita kuti nkale akati kabo, Ndime Jehova Leza wabo.