Search form

Kulonga 3:1

Leza mbwaakalibonya kuli-Musa ku-Horebu

1Lino Musa wakali kweembela imbelele zya-Jetero syanyinazyala, mupaizi wa-Midyani, nkabela wakasisya imbelele zyakwe kumbo lyankanda, wasika ku-Horebu, cilundu ca-Leza.