Search form

Kulonga 3:11

11Pele Musa wakaambila Leza kuti, Ma! Mebo inga ndainka buti kuli-Farao? Ingandapozya buti bana ba-Israyeli kuzwa ku-Egepita?