Search form

Kulonga 3:13

13Lino Musa wakaambila Leza kuti, Nenjoosika kubana ba-Israyeli akubaambila kuti, Leza wabamausowanu wandituma kulindinywe, ambweni bakandibuzye kuti, Ngwani izina lyakwe? Nkabavwiile buti?