Search form

Kulonga 3:15

15Alimwi Leza wakaambila Musa kuti, Mbuboobu mboelede kwaambila bana ba-Israyeli, Jehova Leza wabamausowanu, Leza wa-Abrahamu, Leza wa-Izaka, Leza wa-Jakobo, wandituma kulindinywe, Ndendilyo izina lyangu lyoonse; mbuboobo mbunjeelede kwiibalukwa mumazyalani amazyalani.