Search form

Kulonga 3:21

21Lino njoocita kuti aba bantu bafwidwe luzyalo mumeso aaba-Egepita, nkabela mukwiinka kwanu tamukooyooinka acinkwamaanza pe.