Search form

Kulonga 3:6

6Alimwi wakati, Ndime Leza wabamauso, Leza wa-Abrahamu a-Leza wa-Isaka, a-Leza wa-Jakobo. Mpawo Musa wakalivumba kumeso, nkaambo wakayoowa kulanga Leza.