Search form

Kulonga 3:7

7Lino Jehova wakaamba kuti, Ncobeni ndibwene mapenzi aabantu bangu bali mu-Egepita. Ndimvwide mbubalila nkaambo kabaabo bababelesya. Ndizi buusu bwabo mbobubede,