Search form

Kulonga 3:8

8lino ndaseluka kuzoobavuna mumaanza aaba-Egepita akubapozya munyika eyo, mbatole kunyika imbotu iikwazeme, kunyika iikunka malili abuci, nkobabede ba-Kanana aba-Hiti aba-Amori aba-Perizi aba-Hivi aba-Jebusi.