Search form

Kulonga 30:10

10Nkabela komwe mumwaka Aroni uleelede kumanya milandu ameja aaco; bulowa bwacituuzyo cazibi, mbombubo mbweelede kubelesya kukumanya milandu, komwe mumwaka mumazyalani aanu oonse. Cilasalalisya kumeso aa-Jehova.