Search form

Kulonga 30:20

20Kufumbwa ciindi nebanjila mutente lyambunganino, nanka kuswena afwaafwi kucipaililo kuzoopaizizya Jehova na kumutentela tununkilizyo,