Search form

Kulonga 30:23

23Bweza misamu mibotu: mungwimba wamuro uuli abulemu bwamasyekeli aali myanda yosanwe, amusamu uununka wakinamono uuli abulemu bwacisela, nkokuti masyekeli aali myanda yobile amakumi osanwe, amisale iili myanda yobile amakumi osanwe,