Search form

Kulonga 30:32

32Tuukooyootilwa amubili wamuntu buyo, pe, alimwi tamweelede kweenga umwi uukozyene anguwo. Ulasalalisya. Usalalisye kulindinywe.