Search form

Kulonga 30:36

36Lino tumwi ututwe, ubike kunembo lyamagwalo aamilao mutente lyambunganino nkotunooswaninana ayebo. Tube cintu cisalalisya kulindinywe.