Search form

Kulonga 30:8

8Alimwi magolezya, naayasya malampi, Aroni uleelede kwiitenta, Ibe tununkilizyo twalyoonse kubusyu bwa-Jehova mumazyalani aanu oonse.