Search form

Kulonga 31

Basimilimo mbubakapegwa maanu

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Bona! Ndaita Bezaleli mwana wa-Uri muzukulu wa-Huri, muntu wamusyobo wa-Juda. 3-Ndamuzuzya muuya wa-Leza, maanu abuuza, aluzibo lwamilimo yoonse, 4acite zintu zyeebeka zyangolida azyansiliva azyamukuba, 5akunyungaula mabwe aakunamatika, akubeza zisamu, akucita milimo yamisyobo yoonse, 6-Alimwi bona! Antoomwe ayooyo ndabika Aholiabu mwana wa-Ahisamaki, muntu wamusyobo wa-Dani, Alimwi mumyoyo yabasongo boonse ndabika busongo kuti bacite milimo yoonse njindakulailila: 7-Itente lyambunganino, abbokesi lyamulao, acuuno caluzyalo cili alindilyo, azibelesyo zyoonse zyatente, 8antafule azibelesyo zyayo, acikazikilo cisalala camalampi azibelesyo zyaco zyoonse, acipaililo cakutentela tununkilizyo, 9acipaililo cazituuzyo zitentwa azibelesyo zyaco zyoonse, acisambilo atako lyaco, 10azyakusama zilukidwe, azyakusama zisalala zya-Aroni mupaizi, azyakusama zyabana bakwe zyakucitya milimo yabupaizi, 11amafuta aakunanika, atununkilizyo tuli abweema twakubusena busalala. Zyoonse buyo nzindakulailila balazicira.

Buzuba bwa-Sabata

12Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 13-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Ncobeni muleelede kubamba masabata aangu, nkaambo ncitondezyo akati kesu, nywebo ambebo, mumazyalani aanu oonse, muzibe kuti ndime Jehova uumusalazya. 14-Amubambe buzuba bwangu bwa-Sabata, nkaambo bulasalalisya kulindinywe. Kufumbwa uubusofwaazya ncobeni ulafwa. Kufumbwa muntu uubeleka milimo mubuzuba obo, oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe. 15-Mazuba aali musanu abumwi kulacitwa milimo, pele mubuzuba bwamusanu aabili mbobuzuba bwa-Sabata bwakulyokezya, buzuba busalala kuli-Jehova, Kufumbwa muntu uucita milimo mubuzuba bwa-Sabata ncobeni uleelede kufwa. 16Bana ba-Israyeli baleelede kubamba buzuba bwa-Sabata. Babambe Sabata mumazyalani aabo oonse, bube cizuminano citamani. 17-Ncitondezyo citamani akati kesu, mebo abana ba-Israyeli, nkaambo kakuti mamazuba aali musanu abumwi Jehova wakalenga ijulu anyika, pele mubuzuba bwamusanu aabili wakalyokezya akukatalukwa.

Mabwe obile aamilao

18-Elyo naakamana kwaambaula a-Musa mucilundu ca-Sinai, wakamupa mabwe obile aamilao, mabwe obile aapapalete aalembedwe amunwe wa-Leza.