Search form

Kulonga 31:13

13Ambila bana ba-Israyeli kuti, Ncobeni muleelede kubamba masabata aangu, nkaambo ncitondezyo akati kesu, nywebo ambebo, mumazyalani aanu oonse, muzibe kuti ndime Jehova uumusalazya.