Search form

Kulonga 31:14

14Amubambe buzuba bwangu bwa-Sabata, nkaambo bulasalalisya kulindinywe. Kufumbwa uubusofwaazya ncobeni ulafwa. Kufumbwa muntu uubeleka milimo mubuzuba obo, oyo muntu ulatandwa muciinga cakwe.