Search form

Kulonga 31:17

17Ncitondezyo citamani akati kesu, mebo abana ba-Israyeli, nkaambo kakuti mamazuba aali musanu abumwi Jehova wakalenga ijulu anyika, pele mubuzuba bwamusanu aabili wakalyokezya akukatalukwa.