Search form

Kulonga 31:18

Mabwe obile aamilao

18Elyo naakamana kwaambaula a-Musa mucilundu ca-Sinai, wakamupa mabwe obile aamilao, mabwe obile aapapalete aalembedwe amunwe wa-Leza.