Search form

Kulonga 31:8

8antafule azibelesyo zyayo, acikazikilo cisalala camalampi azibelesyo zyaco zyoonse, acipaililo cakutentela tununkilizyo,