Search form

Kulonga 32:1

Ba-Israyeli mbubakabisya kukucita moombe wangolida

1Lino bantu nebakabona kuti Musa wamuka kuseluka kuzwa kucilundu, bantu bakayobolokela Aroni, bati, Buka utucitile baleza bakutuzulwida, nkaambo oyo Musa, muntu iwakatupozya mucisi ca-Egepita, tatuzi camusikila.