Search form

Kulonga 32:12

12Sa ncibotu kuti ba-Bgepita baambe kuti, Wakabapozezya bubi, kuti abajaye muzilundu akubanyonyoona, batabonwi limbi ansi. Leka bukali bwako buyoosya, utabisizyi bantu bako.