Search form

Kulonga 32:13

13Ibaluka Abrahamu a-Izaka a-Israyeli balanda bako, mbowakakonkezya muzina lyako omwini cakwaamba kuti, Njoovuzya inyungu zyanu mbuli inyenyeezi zyakujulu, anyika eyi yoonse njendakasyomezya njooipa inyungu zyanu baivube lyoonse.