Search form

Kulonga 32:15

15Elyo Musa wakapiluka, waseluka kuzwa kucilundu, amabwe aapapalete aamilao akali mumaanza aakwe. Ayo mabwe akalilembedwe koonse koonse, kumabazu oonse obile.