Search form

Kulonga 32:26

26Musa wakaima kumulyango wamalabba, wati, Kufumbwa uuli kulubazu lwa-Jehova aboole kulindime. Elyo kwakamuyobolokela bana boonse ba-Levi.