Search form

Kulonga 32:27

27Nkabela wakabaambila kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova Leza waIsrayeli, Soma umwi aumwi ipanga lyakwe akasolo kakwe, lino kamuya bweendeenda kumulyango umwi aumwi koonse kumalabba, mukajaye umwi aumwi mwanaakwabo, aumwi aumwi mweenzinyina, aumwi aumwi sikamukowanyina.