Search form

Kulonga 32:28

28Elyo bana ba-Levi bakacita mbubonya mbwaakabalailila Musa, nkabela mubuzuba obo kwakajayigwa akati kabantu mbuli zyuulu zyotatwe.