Search form

Kulonga 32:34

34Mbubo, koya, ukazulwide bantu akubasisya kubusena mbdundakakwaambila, Ncobeni angelo wangu ulamuzulwida, Nekubaboobo mubuzuba bwakubauma njoobauma nkaambo kazibi zyabo.