Search form

Kulonga 32:4

4Amane kwaatambula kumaanza aabo, wakaabumba-bumba acibelesyo, wapanga moombe uufulidwe. Elyo bakati, Mbaaba baleza bako, O Israyeli, ibakamupozya mucisi ca-Egepita,