Search form

Kulonga 32:6

6Lino nebwakaca, bakafuma kubuka, batuula zipaizyo, baleta zipaizyo zyakutontozya. Elyo bantu bakakala kukulya akunywa, alimwi bakanyampuka kukusobana.