Search form

Kulonga 33

Jehova mbwaakasi leke kusindikila bantu bakwe

1-Elyo Jehova wakaambila Musa kuti, Amuzwe okuno, yebo abantu mbowagwisya mucisi ca-Egepita, muye munyika njindakakonkezya Abrahamu a-Izaka a-Jakobo cakwaamba kuti, Njooipa lunyungu lwako. 2-Ndatuma angelo kumuzulwida, atande ba-Kanana aba-Amori aba-Hiti aba-Perizi aba-Hivi aba-Jebusi. 3-Kamuya kunyika iikunka malili abuci. Pele mebo nsikooinka akati kanu, pe, nkaambo muli bantu bayumu mumyoyo, Ambweni ngandaba nemujaya munzila.

4-Lino bantu nebakamvwa makani aya mabi, bakalila, nkabela katakwe muntu iwakacaala. 5-Nkaambo Jehova wakaambila Musa kuti, Ambila bana ba-Israyeli kuti, Muli bantu bayumu mumyoyo. Na ndeenda akati kanu kaindi kaniini buyo, inga ndamujaya. Lino amusamunune zyakucaula zyanu, nzibe na ndamucitilanzi. 6Nkaambo kako bana ba-Israyeli bakasamununa zyakucaula zyabo kuzwa kucilundu ca-Horebu akuya kunembo.

7-Lino Musa wakali kubweza itente akuliyaka anze lyamalabba kulekule, nkabela wakali kulyaamba kuti nditente lyambunganino. Nkabela kufumbwa muntu iwakali kuyandaula Jehova wakaya kutente lyambunganino oko kunze lyamalabba. 8-Lino Musa naakainka kuya kutente, bantu oonse bakali kunyampuka akwiimikila umwi aumwi kumulyango wacilao cakwe, nkabela bakali kulangilizya Musa mane wanjila mutente. 9-Lino Musa naakanjila mutente, musumpululu wajoba wakali kuseluka akwiimikila kumulyango watente, Elyo Jehova wakali kwaambaula a-Musa mpoonya awo. 10Nkabela bantu boonse nebakabona kuti musumpululu wajoba uliimvwi kumulyango watente, bantu boonse bakanyampuka, bakomba, umwi aumwi kumulyango wacilao cakwe. 11-Aboobo Jehova wakali kwaambaula a-Musa kubusyu abusyu mbubonya mbuli muntu mbwaambaula amweenzinyina, Elyo Musa naakapiluka kumalabba, mulanda wakwe mulombe Joshua mwana wa-Nuni, katazwi mutente.

Musa bwaakabona bulemu bwa-Leza

12-Lino Musa wakaambila Jehova kuti, Bona! Waamba kuti, Gwisya bantu aba, Nekubaboobo tona kundaambila na nguni ngotuya awe. Pele waamba kuti, Ndizi izina lyako, alimwi ulijene luzyalo mumeso aangu. 13-Na ncobeni ndijene luzyalo mumeso aako, kondizibya inzila zyako, nkakuzibe akujana luzyalo mumeso aako. Alimwi bona! Aba bantu musyobo wako. 14-Wakati, Tulaya anywebo, alimwi ndakupa kulyokezya. 15-Wakaamba kuti, na tatwiinki ayebo, utatugwisyi kuzwa ano. 16-Nkaambo kulazibwa buti kuti ndijene luzyalo kumeso aako, mebo abantu bako? Sa: takuli kuya aswe, kuti twaandaane, mebo abantu bako, kubantu boonse bali ansi.

17-Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Cintu eco nciconya ncoamba ndacicita, nkaambo wajana luzyalo kumeso aangu, alimwi ndizi izina lyako. 18-Wakati, Unditondezye bulemu bwako. 19-Wakati, Ndainzya bubotu bwangu boonse kumeso aako, alyalo izina lyangu lya-Jehova ndaliyubulula mumatwi aako. Kufumbwa ngunjanda kweetelela njoomweetelela, akufumbwa ngonjanda kufwida luzyalo njoomufwida luzyalo. 20-Pele wakati, Tokonzyi kubona busyu bwangu pe, nkaambo taakwe muntu uukonzya kubona busyu bwangu akupona. 21Nkabela Jehova wakati, Bona! Busena nkobuli okuno nkombede. Ndakwiimika atala andomba. 22-Lino bulemu bwangu bwanooinda, ndakubika mulwaanzi lwandomba, ndakuvumba ajanza lyangu mane nkaindilile. 23-Ndamana kwiinda ndagwisya ijanza lyangu, aboobo ulabona isule lyangu, pele busyu bwangu tokoobubona pe.