Search form

Kulonga 33:1

Jehova mbwaakasi leke kusindikila bantu bakwe

1Elyo Jehova wakaambila Musa kuti, Amuzwe okuno, yebo abantu mbowagwisya mucisi ca-Egepita, muye munyika njindakakonkezya Abrahamu a-Izaka a-Jakobo cakwaamba kuti, Njooipa lunyungu lwako.