Search form

Kulonga 33:10

10Nkabela bantu boonse nebakabona kuti musumpululu wajoba uliimvwi kumulyango watente, bantu boonse bakanyampuka, bakomba, umwi aumwi kumulyango wacilao cakwe.