Search form

Kulonga 33:11

11Aboobo Jehova wakali kwaambaula a-Musa kubusyu abusyu mbubonya mbuli muntu mbwaambaula amweenzinyina, Elyo Musa naakapiluka kumalabba, mulanda wakwe mulombe Joshua mwana wa-Nuni, katazwi mutente.