Search form

Kulonga 33:12

Musa bwaakabona bulemu bwa-Leza

12Lino Musa wakaambila Jehova kuti, Bona! Waamba kuti, Gwisya bantu aba, Nekubaboobo tona kundaambila na nguni ngotuya awe. Pele waamba kuti, Ndizi izina lyako, alimwi ulijene luzyalo mumeso aangu.